PRAVIDLA PŘI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ
Collega Brokers a.s.

VNITROFIREMNÍ SMĚRNICE

PRAVIDLA PŘI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ A STYKU S KLIENTEM

 

§1 Úvodní ustanovení

1. Tato interní směrnice upravuje práva a povinnosti podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů a obchodních společností (dále jen „PPZ“) spolupracujících se společností při zprostředkovatelské činnosti, na kterou má společnost udělené povolení ČNB, mezi pojistitelem a mezi klientem.

2. Vázaným zástupcem („VZ“)se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se společností uzavřela mandátní smlouvu o zprostředkovatelské činnosti (Smlouva o spolupráci s finančním poradcem a vázaným zástupcem). Pro účely tohoto předpisu má VZ postavení (status) pojišťovacího zprostředkovatele ve smyslu § 15, Zákona č. 170/2018 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3. Tato směrnice tvoří bližší specifikaci částí Mandátní smlouvy (dále jen „smlouva“) a je ve smyslu smlouvy pro VZ závazná.§2 Společnost

1. Společností se pro účely tohoto předpisu rozumí Samostatný zprostředkovatel, tj. ten, kdo je oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění na základě oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele uděleného Českou národní bankou dle zákona č. 170/2018 Sb. Dále také jako „zastoupený“.

Jméno a příjmení / název Collega Brokers a.s.
RČ / IČ 01823132
Adresa Pražákova 1008/69, 639 00 Brno – Štýřice


§3 Základní pojmy

1. Zájemce o pojištění – Zájemcem o pojištění je osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem.

2. Potencionální klient – Osoba, které byla předložena nabídka na zprostředkování pojistných služeb.

3. Klient – Osoba, které je poskytována zprostředkovatelská činnost.

4. Účastníci pojištění – Účastníkem pojištění je pojistitel a pojistník jako smluvní strany a dále pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vzniklo právo nebo povinnost.

5. Pojistitel – Pojistitelem je právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojišťovací činnost podle Zákona o pojišťovnictví. V zásadě je to tedy pojišťovna.

6. Pojistník – Pojistníkem je osoba (fyzická nebo právnická), která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu, z níž jí vyplývá povinnost platit pojistné za pojistnou ochranu. Obvykle je pojistník zároveň pojištěným, ale někdy tomu tak není, jde-li o pojištění cizího rizika. Pojistník může uzavřít pojistnou smlouvu na pojistné riziko pojištěného, který je osobou odlišnou od pojistníka. Pojistník je povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy týkající se pojištění jeho pojistného rizika.

7. Pojištěný – Pojištěným je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu, se vztahuje pojištění. V životním pojištění je to osoba, na jejíž život je pojištění sjednáno, to znamená, jejíž život je pojištěn.§4 Všeobecná pravidla

1. Zprostředkování pojištění je každý VZ povinný vykonávat v souladu s právními předpisy, zejména Zák. 170/2018Sb., Zák. 89/2012 Sb. a Zák. 277/2009 Sb. nebo jinými obecně závaznými právními předpisy, které se vztahují k výkonu zprostředkovatelské činnosti v oblasti pojišťovnictví, vnitřními předpisy společnosti, interními oznámeními pojistitele, všeobecnými pojistnými podmínkami jednotlivých pojistitelů, smluvními ujednáními a aktuálně platnými sazebníky jednotlivých pojistitelů a za tímto účelem se s nimi pravidelně obeznamovat.

2. Při obchodním styku s klienty vystupovat tak, aby nebyla poškozena práva a obchodní značka zastoupeného.

3. Každý VZ provozující zprostředkovatelskou činnost je povinen tuto svoji činnost vykonávat s odbornou péčí, chránit zájmy spotřebitele, zejména nesmí uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, anebo zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb. Na požádání je povinna předložit klientovi, pojišťovně osvědčení o svém zápisu do registru u ČNB. Na žádost klienta je povinen mu sdělit způsoby svého odměňování. V souvislosti se svojí činností pojišťovacího zprostředkovatele nesmí klientovi poskytovat neoprávněné výhody finanční, materiální či nemateriální povahy.

4. VZ je povinen zachovávat mlčenlivost podle zvláštního právního předpisu upravujícího pojišťovnictví o všech skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem své činnosti, a nesmí je zneužít ve svůj prospěch nebo ve prospěch jiného.

5. VZ odpovídá za škodu způsobenou při provozování své činnosti. Této odpovědnosti se zprostí, jestliže prokáže, že vzniku škody nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat.

6. Před uzavřením pojistné smlouvy nebo, je-li to nezbytné, při její změně je VZ povinen klientovi nebo pojistníkovi sdělit:

a) své jméno, adresu svého sídla a skutečnost, že je pojišťovacím zprostředkovatelem a zda provozuje činnost zprostředkování pojištění nebo zajištění jako samostatný zprostředkovatel, vázaný zástupce, doplňkový pojišťovací zprostředkovatel nebo pojišťovací zprostředkovatel s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, případně jména pracovníků, kteří se zákazníkem přímo jednají; vázaný zástupce pojišťovny nebo její doplňkový pojišťovací zprostředkovatel rozliší, zda pojišťovna jedná v roli pojistitele nebo pojišťovacího zprostředkovatele,

b) označení registru, v němž je zapsán nebo, v případě pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, označení obdobného veřejného seznamu,

c) informace o způsobech vyřizování stížností zákazníků, pojištěných nebo jiných oprávněných osob, včetně možnosti obrátit se na Českou národní banku, a o mimosoudním řešení sporů prostřednictvím finančního arbitra nebo jiným způsobem,

d) jméno zastoupeného,

e) jména pojišťoven, pro které je oprávněn zprostředkovávat pojištění,

f) zda má přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťovny, se kterou má být pojištění sjednáno, jestliže tento podíl převyšuje 10 %,

g) zda pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu má přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele, jestliže tento podíl převyšuje 10 %,

h) informace o povaze své odměny poskytnuté mu v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění,

i) zda je v daném pojištění odměňován zákazníkem, pojišťovnou, nebo zároveň zákazníkem a pojišťovnou, a

j) výši odměny, která je hrazena přímo zákazníkem; není-li to možné, metodu výpočtu takové odměny.


7. Jedná-li pojišťovací zprostředkovatel na základě smlouvy uzavřené se zákazníkem a vyplývá-li z takové smlouvy pro zákazníka určitá povinnost, předá pojišťovací zprostředkovatel zákazníkovi jedno vyhotovení takové smlouvy.§5 Forma poskytování informací a záznamu z jednání

1. Není-li dále stanoveno jinak, informace uvedené v § 83 až 89 a záznam z jednání podle § 79 se poskytují zákazníkovi

a) v listinné podobě,

b) v úředním jazyce členského státu, ve kterém se nachází pojistné nebezpečí nebo bydliště nebo sídlo zákazníka, nebo v jiném dohodnutém jazyce a v přehledné a snadno čitelné formě.Naši partneři